Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

represja
6622 14e5 500
Reposted fromowca owca viatfu tfu

November 16 2019

represja

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
represja
Ciężko jest być kobietą w okresie reprodukcyjnym. Z jednej strony, myśli się o posiadaniu dzieci. Z drugiej, na lunch miałam M&M'sy.
— Natalie Tran
Reposted fromciociaebi ciociaebi viablackheartgirl blackheartgirl
represja
9561 6c12 500
dokładnie tak!
represja
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
represja
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 15 2019

represja
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viablackheartgirl blackheartgirl

November 14 2019

represja
8339 fd09 500
Reposted fromtfu tfu
represja
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viablackheartgirl blackheartgirl
represja
5410 cb46 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
represja
Reposted fromsamuso samuso viablackheartgirl blackheartgirl
represja
8021 9120 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
represja
1990 c799 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatfu tfu
represja
7838 e70c
Reposted fromeffic effic viatfu tfu
represja
4214 7418 500
Reposted fromtfu tfu

November 11 2019

represja

November 06 2019

represja
9186 7288 500
represja
0854 38c1
Reposted fromseverine severine viablackheartgirl blackheartgirl
represja
0919 fb51
represja
4832 f739 500
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl